06.05.2015 Gode planvedtak?

Hvordan få til gode løsninger og vedtak av plan?   Gjensidig respekt og forståelse for hverandres utfordringer og roller er viktig for å få til gode planvedtak for den enkelte, men også for samfunnet.

28.08.2014 Planforslag

Tar tid   Planprosesser kan oppleves som tidkrevende og plan tar tid! Plansmia AS er for tida involvert i flere slike prosjekter i tidligfase, og det kan se ut som om ingen ting skjer.   Ta kontroll over eget prosjekt   Plansmia AS anbefaler å bruke tid til å tenke ut de gode løsninger og ta kontroll over eget pros [...]

24.01.2014, Tautra, Frosta kommune

Plansmia AS samarbeider også denne gangen med de flinke arkitektene i SPARK studio AS om et planprosjekt. Planoppstart er kunngjort både i Adresseavisen og Trønderavisa:

25.10. 2013, Prosjekter i Plansmia AS

I den seinere tid har Plansmia AS blitt engasjert i startfasen på flere prosjekter. Gjerne i samarbeid med både arkitekter og landskapsarkitekter. Utfordringene er mange, og noen av dem har vært knyttet til:   natur- og kulturverninteresser høyder på bygg utnyttelsesgrad rekkefølgebestemmelser   [...]

Falkenborgveien 28, Leangen

Plansmia AS i samarbeid med arkitektkontoret SPARK studio AS, er godt igang med utarbeidelse av reguleringsplan for Falkenborgveien 28 på Leangen. Planforslaget er sendt til Trondheim kommune og klart for 1. gangs behandling og utlegging til offentlig ettersyn. Annonsen i Adresseavisen: 

Del av Okstad Østre

Samarbeid med JST Arkitekter AS Annonse i Adresseavisen onsdag 06.03 2013:

Plan og Politikk 2013

Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerte 17. og 18. januar   Kommuneplankonferansen Plan og Politikk 2013   Konferansen fokuserte på kommunal planlegging  og utvikling. En generell trend er at det blir stadig flere planer i det kommunale forvaltningssystemet og kravet til planer er likt, uavhening av om de [...]

Kronikk i Våre Veger nr. 10, 2012

  Planlegging av veg - for tidkrevende og demokratisk   Det er på tide at Statens vegvesen som overordnet fagmyndighet på veg får større handlingsrom og ansvar for å planlegge, behandle nasjonale vegplaner og bygge ut nasjonal infrastruktur. Dette vil gi konsekvenser for enkeltmennesker som samfu [...]