Prosjekter

  Planoppdrag, 2013 - 2014

  Plansmia AS har hatt flere oppdrag for utbyggere det siste året som trenger hjelp til å se mulighetene og begrensningene i gjeldende planer. Utfordringene for en utbygger er ofte at planer (både kommune- og reguleringsplaner) setter begrensninger for hvordan områder kan bygges ut og til hvilket formål.

   

   

  Hvor er begrensningene og mulighetene i en plan?

   

  I tillegg til å sjekke vedtatte planer, er det mye informasjon å hente ved å gå igjennom tidligere saksbehandling av planer. Politiske vedtak kan inneholde viktige opplysninger som kan være av betydning for din sak.

   

  I søknad om tillatelse til tiltak kan det være tvil om hvilke utredninger som må legges ved søknadene; hva må legges ved rammesøknaden og hva kan avventes inntil igangsettingstillatelsen? 

   

  Før søknad om om tillatelse til tiltak har det i flere prosjekter vært behov for å søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner. I større, komplekse byggesaker, er det ofte behov for å søke om dispensasjon fra flere bestemmelser. Det kan da være hensiktsmessig å søke om dispensasjon fra plan i egen søknad, og ikke i selve byggesøknaden.

   

  Plan- og bygningsloven §1-7 åpner for felles behandling av plan- og byggesaker. Behandling av søkand om dispensasjon og tillatelse til tiltak kan behandles samtidig, som gir en kortere og mer effektiv saksbehandling.

   

  Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom problemstillingene ovenfor er relevante og av betydning for deg eller din virksomhet.

   

  City Lade / Ladebyhagen

   City Lade/Ladebyhagen, Trondheim kommune

   


  Plansmia AS var prosjektleder for oppdraget og hadde ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplan inkl. fagutredninger for Ladebyhagen – City Lade i samarbeid med arkitektkontoret Tegn3 AS og Reinertsen AS.

   

  Målsetting: Høy og effektiv arealutnyttelse i samsvar med statlige og regionale målsettinger for bymessig utvikling for utbygging  til kjøpesenter (City Lade), forretninger, kontorer, boliger, barnehage og grøntformål. Videre, ivareta gode og trafikksikre løsninger/veger/adkomster for alle typer trafikanter.

   

   

   

  Sikt fra Lade kirke mot Ladebyhagen. Vurdering av konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket, for sikt mot bakenforliggende horisont og i forhold til vedtatt kommunedelplan.

   

  Plankart og illustrasjoner er utarbeidet av Tegn3 AS i samarbeid med Plansmia AS.

   

  E6 Omkjøringsvegen Tunga-Rotvoll

  E6 Omkjøringsvegen Tunga – Rotvoll, og søndre del av Haakon VII’s gate,Trondheim kommune.

  Plansmia AS i samarbeid med Reinertsen AS var ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan inkl. fagutredninger for E6 Omkjøringsvegen Tunga – Rotvoll, og søndre del av Haakon VII’s gate, Trondheim kommune. Planforslaget er en del av parsellen fra Nidelv bru til Grillstad, og vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem for Trondheim kommune.

   

   

  Fv 659 Nordøyvegen

  Fv 659 Nordøyvegen, planarbeid for delparsell 1;  Skjeltene –
  Løvsøy – Hestøya – Austnes;  Haramsøy kommuner

   


  Plansmia AS i samarbeid med Reinertsen AS utarbeidet reguleringsplan for Fv 659 Nordøyvegen, planarbeid for delparsell 1 av 5;  Skjeltene – Løvsøy – Hestøya – Austnes; Haramsøy, Haram kommune for etablering av vegforbindelse via tunneler og bruer. Prosjektet omfatter fire fjordkryssinger og opprusting/omlegging av hovedveger på øyene til tofelts riksvegstandard.

  Brundalsforbindelsen

  Brundalsforbindelsen, Trondheim kommune

  Utarbeidelse av reguleringsplan inkl. fagutredninger i samarbeid med Vianova AS for Brundalsforbindelsen; en hovedvegforbindelse som skal bedre trafikksikkerheten, øke tilgjengeligheten for institusjonsområdene i Brundalen og på Dragvoll.

   

  Videre gi atkomst til østre boligområder i bydelen og Jonsvatnet, redusere trafikkarbeidet samt avlaste boligområdene Øvre Charlottenlund/Jakobsli og Granås/Granåslia.