City Lade/Ladebyhagen, Trondheim kommune

Planforslaget Ladebyhagen/City Lade omfattes av to tidligere separate planforslag. Disse ble behandlet i Bygningsrådet 17.03.2009 (sak 30/09 og sak 31/09), og begge planforslagene ble avslått med begrunnelse i avvik fra Kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll (KDP LLR) i forhold til utnyttelsesgrad både for bolig og handelsvirksomhet, høyder med mer. I etterkant, i Bystyret den 28.05.2009, ble det vedtatt at det er behov for revisjon av KDP LLR.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bymessig utvikling av området til forretning, kontor, bolig, barnehage og grøntformål.

Planforslaget avviker fra Kommunedelplan Lade-Leangen-Rotvoll, vedtatt 28.04.2005, Det er gitt muligheter for avvik fra gjeldene kommunedelplan under forutsetning av at planforslaget kan etterkomme kvalitetskravene som i hovedsak har vært knyttet til kulturminner og uteoppholdsarealer, som også har vært en av utfordringene i dette oppdraget. Den andre store utfordringen har vært å legge til rette for høy/effektiv arealutnyttelse hvor kommunedelplan for området ikke var entydig på hva som defineres som høy/effektiv arealutnyttelse i forhold til kvalitetskravene i Lade-området.

Grøntdrag/vegetasjon: I forbindelse med utbyggingen vil området som i dag framstår som lite grønt, bli omdannet til et boligområde med grønne uterom og lekeplasser innenfor Ladebyhagen, som også vil bli tilgjengelig for allmennheten. Bebyggelsens utbyggingsmønster med de åpne rommene mellom lamellene ut mot Sirkusparken samt den gjennomgående aksen, åpner for etablering av sammenhenger mellom de grønne arealene i området. Det reguleres også inn et område med formål Grønnstruktur sør for City Lade mot Lilleby; et industriområde som er under transformasjon fra industri til by.

Landskap og kulturminner: Landskapstrekk og kulturminner er viktige hensyn som legger premissene for tetthet og byggehøyder i deler av planområdet. Andre planfaglige utfordringer i forbindelse med planlegging av Ladebyhagen (både høyder/tetthet og utbyggingsmønster) er miljøvennlig byvekst, effektiv arealbruk, vern om verdifulle, bynære jordbruksarealer med mer.  Valg av lamell som utbyggingsmønster samt variasjon i høyder på bebyggelsen er gjort for å ivareta siktelinjer mellom kulturminnene og ønsket om god arealutnytting på en tilfredsstillende måte.

Detaljregulering av Leangen senterområde B5/B6, gnr/bnr 6/11 ble vedtatt av Bystyret i møte 21.05.2015 i sak PS 76/15.

Sikt fra Lade kirke mot Ladebyhagen. Vurdering av konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket, for sikt mot bakenforliggende horisont og i forhold til vedtatt kommunedelplan. Plankart og illustrasjoner er utarbeidet av Tegn3 AS i samarbeid med Plansmia AS.