Fagervikplassen, Ålesund kommune – under arbeid

Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Utbygging av eiendommer innenfor gjeldende reguleringsplan.

Oppdrag: Utarbeidelse av søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i forbindelse med byggesøknad. Ved utarbeidelse av dispensasjonssøknad er det tett dialog med andre fagmiljø. I tillegg til at arkitekt utarbeider selve søknaden, har det vært samarbeid med landskapsarkitekt for planlegging av både uterom og kvartalslekeplass. Videre er det foretatt trafikktelling som grunnlag for støyrapport.

Utfordring: Utfordringen i dette prosjektet er at dette er et område i sentrale deler av Ålesund kommune, sentrumsnært og med stor kulturhistorisk verdi. I området er det blanding av ny og gammel bebyggelse

Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Status: Planoppdraget er under arbeid.