Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Malvik kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Kommuneplanens arealdel, Malvik. Last ned hele kartet her.

Oppdrag: Det ble i 2019 søkt om varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021 med tilhørende beskrivelser og bestemmelser for fradeling av 1 boligtomt på ca. 1,3 daa for oppføring av 1 enebolig inkl. etablering av tilhørende adkomst i området.

Utfordring: Utfordringer knyttet til søknaden var jord- og skogbruksinteresser; innenfor en sone med særlig angitt hensyn – landbruk. Videre ble det i søknadsarbeidet foretatt vurderinger av den omsøkte parsellen i forhold til viktige natur- og friluftslivsinteresser, trafikk, kollektivtransport, skoleskyss, vann- og avløp.

Status: Søknad om dispensasjon ble innvilget 20.01.2020 etter klagebehandling, og bolig er under oppføring.