E6 Omkjøringsvegen – reguleringsplan for delparsellene Gildheim-Grilstad, Trondheim kommune

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for å forsterke hovedtrafikkårene i området for å avlaste det tilstøtende sekundære gatenettet, boligområder og bystrukturer, gi god tilgjengelighet, framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper. Forsterking av hovedvegnettet er viktig for å redusere antall trafikkulykker, barrierevirkninger og utrygghetsfølelse i bydelene samt at det også gir mulighet for miljømessig opprustning av de aktuelle bydelene samt tilrettelegge for mer ønsket arealbruk/byutvikling, deriblant ombygging/gjenskaping av eksisterende Innherredsveien/Mellomveien som hovedgater for handel og kollektivtransport.

Oppdrag: Plansmias bidrag i dette planoppdraget var vurdering av innspill til planforslagene ved varsel om planoppstart og høring, utarbeidelse av planprogram, planbeskrivelse og planbestemmelser, ROS-analyser og deler av konsekvensanalyse. Planfaglig bistand til utarbeidelse av detaljreguleringsplan innenfor dette veganlegget sammen med Statens vegvesen og Trondheim kommune samt involverte konsulenter.

Utfordring: Utfordringen med prosjektet har vært hvorfor regulere for mer veg når den overordnete nasjonale målsettingen er å redusere trafikkveksten. Videre, er nedbygging av verdifulle jordbruksarealer lite ønskelig. I og med at jordbruksarealene er i aktiv bruk, har det også vært viktig å planlegge for gode løsninger for landbruksdrift slik at veganlegget ikke blir en barriere for rasjonell landbruksdrift i området.

Status: Trondheim bystyre godkjente reguleringsplan for delparsellen: Gildheim-Grilstad, 27.01.2011, PS SAK 0009/11.