E6 – Omkjøringsveien samt Brundalsforbindelsen

Målsettinga for utarbeidelse av detaljreguleringsplanene for hovedvegnettet var for å forsterke hovedtrafikkårene i området for å avlaste det tilstøtende sekundære gatenettet, boligområder og bystrukturer, men også gi god tilgjengelighet, framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper. Forsterkingene av hovedvegnettet er viktig for å redusere antall trafikkulykker, barrierevirkninger og utrygghetsfølelse i bydelene. Dette gir også muligheter for miljømessig opprustning av de aktuelle bydelene. Videre, tilrettelegge for mer ønsket arealbruk/byutvikling, deriblant ombygging/gjenskaping av eksisterende Innherredsveien/Mellomveien som hovedgater for handel og kollektivtransport.

Oppdrag: Oppdrag: Plansmias bidrag i alle planoppdragene, var vurderinger av innspill til planforslagene ved varsel om planoppstart og høring, utarbeidelse av planprogram, planbeskrivelser og planbestemmelser, ROS-analyser og deler av konsekvensanalyser. Planfaglig bistand til utarbeidelse av detaljreguleringsplanene innenfor dette veganlegget var sammen med Statens vegvesen og Trondheim kommune samt andre involverte konsulenter.

Utfordring: Utfordring: Utfordringen med disse prosjektene har vært hvorfor regulere for mer veg når den overordnete nasjonale målsettingen er å redusere trafikkveksten. Videre, har vegplanene betinget nedbygging av verdifulle jordbruksarealer, noe som er lite ønskelig ut fra jordvernhensyn. I og med at jordbruksarealene er i aktiv bruk, har det også vært viktig å planlegge for gode løsninger for landbruksdrift slik at veganlegget ikke blir mer barriere enn nødvendig for rasjonell landbruksdrift i området.

Alle 3 detaljreguleringsplanene for veg er vedtatt som følger:

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868) for delparsellen: Gildheim-Grilstad, 27.01.2011, PS SAK 0009/11.

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868), 29.09.2011, PS SAK 13/11.

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868) for delparsellen: Fv 868 Brundalsforbindelsen: 12.12.2013, SAK PS 186/13