Reguleringsendring av Gravråksmoen, Melhus kommune

Bebyggelsesplan for Gravråksmoen er regulert til industriformål, men med en tomtedeling som ikke er tilpasset større anlegg. Planforslaget omfattet reguleringsendring av deler av Bebyggelsesplan for Gravråksmoen. Bakgrunnene for å gjennomføre en reguleringsendring uten å endre formål, var fordi renovasjonsselskapet Envina IKS ønsket å etablere seg i området. Envina som er et større interkommunalt avfallsselskap, trengte større plass for etablering av et nytt anlegg med tilhørende funksjoner og næringsvirksomhet knyttet til driften av anlegget.

Oppdrag: Reguleringsendring for sammenslåing av 5 mindre parseller til en stor tomt slik at Envina kan realisere planlagte tiltak. Regulert grøntareal (grønnstruktur) ble flyttet noe lengere mot vest i planområdet. Vedtatt planformål ble opprettholdt som er industri/lager. Utarbeidelse av plandokumenter for reguleringsendring i samarbeid med andre konsulenter.

Utfordring: Ingen spesielle.

Status: Melhus formannskap vedtok 87/27 Reguleringsendring av bebyggelsesplan Gravråk – flytting av felles grøntareal, industri/lager i møte 02.02.2016, sak PS 11/16.