Fagervikplassen, Ålesund kommune

Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.
Utbygging av eiendommer innenfor gjeldende reguleringsplan.
Oppdrag: Utarbeidelse av søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i forbindelse med byggesøknad. Ved utarbeidelse av dispensasjonssøknad er det tett dialog med andre fagmiljø. I tillegg til at arkitekt utarbeider selve søknaden, har det vært samarbeid med landskapsarkitekt for planlegging av både uterom og kvartalslekeplass. Videre er det foretatt trafikktelling som grunnlag for støyrapport.
Utfordring: Utfordringen i dette prosjektet er at dette er et område i sentrale deler av Ålesund kommune, sentrumsnært og med stor kulturhistorisk verdi. I området er det blanding av ny og gammel bebyggelse
Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Status: Plan- og byggesaksutvalget i SAK 061/19, 04.06.2019 godkjente søknad om dispensasjon fra formingsbestemmelsene for gesimshøyder, mønehøyder og takform, indre byggegrenser og plankrav i arealdel av kommuneplanen for Borgundvegen 42, samt rammetillatelse datert 19.03.2019.