Falkenborgveien 28, Trondheim Kommune

Detaljregulering for et område på Leangen, øst for Trondheim sentrum i samsvar med vedtatt Områdeplan Leangen senterområde Gnr.6 Bnr.9 m.fl. Området er regulert til kontorbebyggelse både i områdeplan og detaljplan.

Oppdrag: Regulere for høy arealutnyttelse i et sentralt knutepunkt for sentrumsutvikling langs jernbanen og annen kollektivtrafikk øst for Midtbyen.

Utfordring/mål: En av utfordringene ved regulering av eiendommen har vært nærheten til Falkenborg gård som er en av flere historisk, viktige lystgårder rundt Trondheim by. Videre har det vært bestemmelser i områdeplanen som ikke har vært entydige nok i forhold til høyder på ny bebyggelse.

Status: Trondheim bystyre vedtok Detaljregulering av Leangen senterområde B5/B6, gnr/bnr 6/11 i PS 76/15, 21.05.2015.