Fritidsbebyggelse – Triangelheimen, Fagerlia

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitekt S2 arkitekter as i Malvik.

Oppdrag: Legge til rette for fritidsbebyggelse med høy arealutnyttelse. Innenfor planområdet skal det også reguleres felles grønnstruktur samt langsgående turdrag som er fysisk adskilt fra Fagerlivegen.

Utfordringer/mål: Planområdet ligger i nedre deler av Fagerlia og er en videreføring av den eksisterende arealbruken i området; hyttebebyggelse regulert i 1987.  Triangelheimen har i mange år vært brukt til utleie- /leirskolevirksomhet. Fortetting med fritidsbebyggelse i denne delen av Fagerlia medfører en begrenset økning av trafikken i nederste del av Fagerliveien. Området består av noe granskog, som planlegges bevart i den grad dette er mulig i forhold til planlagte tiltak.

Status: Planoppdraget er under arbeid.