Kommuneplanens arealdel, Frosta kommune

Kommuneplanens arealdel for Frosta kommune ble utarbeidet sammen med Frosta kommune. Frosta kommune hadde ansvaret for og utarbeidet ROS-analysen, alle temakartene, plankartet samt organiserte planprosessen og hadde kontakt med både innbyggere og utbyggere samt andre fagmyndigheter. I planprosessen har kommunen hatt fokus på Bolyst for alle i kommunen samt , som har resultert i at flere områder som kom som innspill til områder for fritidsbebyggelse ble endret til boligbebyggelse. Utvidelse av næringsarealer på Vikaleiret som næringsklynge for landbruksbaserte virksomheter ble også etter hvert mer tydelig i løpet av planprosessen.
Oppdrag: Plansmias bidrag i dette planoppdraget var konsekvensvurdering av innspill til kommuneplanen, planbeskrivelse og planbestemmelser, samt forberedelser og deltakelse i politiske møter. I tillegg, tett samarbeid med administrasjonen i Frosta kommune.
Utfordring: Utfordringen med kommuneplanens arealdel er å lage en robust plan med lang varighet jamfør Plan og bygningsloven.
Frosta kommuneplan arealdel

Status: Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i møte 27.11.2017, i sak PS  71/17, samt justeringer av planen i  PS 61/20 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 – oppdatering etter sluttbehandling og mekling.