Gravråksmoen, Melhus kommune

Bebyggelsesplan for Gravråksmoen er regulert til industriformål, men med en tomtedeling som ikke er tilpasset større anlegg. Planforslaget omfattet reguleringsendring av deler av Bebyggelsesplan for Gravråksmoen. Bakgrunnene for å gjennomføre en reguleringsendring uten å endre formål, var fordi renovasjonsselskapet Envina IKS ønsket å etablere seg i området. Envina som er et større interkommunalt avfallsselskap, trengte større plass for etablering av et nytt anlegg med tilhørende funksjoner og næringsvirksomhet knyttet til driften av anlegget.

Oppdrag: Reguleringsendring for sammenslåing av 5 mindre parseller til en stor tomt slik at Envina kan realisere planlagte tiltak. Regulert grøntareal (grønnstruktur) ble flyttet noe lengere mot vest i planområdet. Vedtatt planformål ble opprettholdt som er industri/lager. Utarbeidelse av plandokumenter for reguleringsendring i samarbeid med andre konsulenter.

Utfordring: Ingen spesielle.

Status: Melhus formannskap vedtok 87/27 Reguleringsendring av bebyggelsesplan Gravråk – flytting av felles grøntareal, industri/lager i møte 02.02.2016, sak PS 11/16.