Gravråksmoen, Melhus kommune II

Det ble i samarbeid med andre engasjerte konsulenter søkt om tillatelse til oppføring av et prosessanlegg for knusing og vasking av sand og grus innenfor og i samsvar med Bebyggelsesplan for Gravråksmoen. Prosessanleggets funksjon, høyder og plassering på arealet betinget dispensasjon fra Forskrift og vedtatt plan.

Oppdrag: Plansmias deltakelse i prosjektet var utarbeidelse av søknad om dispensasjoner fra både vedtatt plan, forskrifter og plan- og bygningsloven. for å kunne realisere det planlagte og omsøkte tiltak.

Utfordring: Antall og omfang av dispensasjoner som var nødvendig for gjennomføring av tiltaket samt klager på vedtatt innvilget dispensasjoner fra naboer.

Status: Melhus kommune innvilget søknad om dispensasjon fra 87/27 Bebyggelsesplan, Gravråksmoen i saksnr. 14/14, 21.05.2014 etter delegert myndighet.