Gylle, Melhus kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Ill: Espace

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitekt ESPACE AS i Trondheim.

Oppdrag: Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger tilhørende anlegg. Bebyggelsen planlegges med boliger med tilhørende parkering for biler og sykler under grunnen. Uteoppholdsarealer planlegges med private balkonger og terrasser på bakken. Planforslaget legger til rette for høy arealutnyttelse. Det er også foreslått en oppstramming av vegkrysset Melhusvegen/Karivollvegen for bedre trafikksikkerhet.

Utfordringer/mål: Utfordringer i planen er tilpassing av ny bebyggelse i et sentrumsområde med etablert småhusbebyggelse i samsvar med overordnet plan. Samt etterkomme statlige kravene om høy arealutnyttelse for å verne om de ubebygde arealene til utbyggingsformål.

Status: Planoppdraget er under arbeid.