Kyvannet terrasse, Gamle Osloveg 85 m.fl., Trondheim kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85
Fasade vest. Tegning: Spark Studio

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger tilhørende anlegg. 

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitektkontoret SPARK studio AS i Trondheim.

Oppdrag: Bebyggelsen planlegges med boliger på og over grunnen med tilhørende parkering for biler og sykler i sokkel, kjeller. Planforslaget legger til rette for høy arealutnyttelse i samsvar med kommuneplanens arealdel for Trondheim.

Utfordring/mål: Vesentlige utfordringer i planen er tilpassing av ny bebyggelse i et småhusområde samt etterkomme statlige kravene om høy arealutnyttelse for å verne om de ubebygde arealene til utbyggingsformål. Videre er terrenget innenfor planområdet bratt slik at det er utfordringer for å få tilpasset bebyggelsen både i bakkant mot eksisterende bebyggelse, men også i forkant for adkomsten til planområdet fra Gamle Oslovei inkl. løsninger for renovasjon.

Status: PS 157/2023 Gamle Oslovei 83 og 85, detaljregulering. Bystyrets behandling i møte den 19.10.2023. Vedtatt.