Lade allé 73, Trondheim kommune – under arbeid

Dronefoto av ladebyhagen. Foto: synlig.no

Planområdet har siden på 1970-tallet vært bruk til næringsformål og eksisterende bebyggelse er industribygg oppført i betongelementer fra 1970-tallet. Lade har vært i transformasjon fra industri/næring til boliger og varehus langs Haakon VII´s gate.

Oppdrag: Planområdet skal reguleres til boligformål og med høy arealutnyttelse. Landskapet lenger nord med gårdsanleggene på kollene, samt Lade gård og Lade kirke, inngår i det som er blitt kalt «Herregårdslandskapet» på Lade. Høydebegrensningene for ny bebyggelse satt i Områdeplanen er gjort for å ivareta sikt og eksisterende horisont som synliggjør herregårdslandskapet ved ny arealutnyttelse.

Utfordring/mål: Hovedutfordringene i dette prosjektet er knyttet til høy arealutnyttelse i forhold til kvalitetskravene i Lade-området samt trafikk inkl. bymessig tilpassing av bebyggelse og særlig veganlegg i området.

Status: Planoppdraget er under arbeid.