Lade allé 73, Trondheim kommune

Dronefoto av ladebyhagen. Foto: synlig.no
Planområdet har siden på 1970-tallet vært bruk til næringsformål og eksisterende bebyggelse er industribygg oppført i betongelementer fra 1970-tallet. Lade har vært i transformasjon fra industri/næring til boliger og varehus langs Haakon VII´s gate.
Oppdrag: Planområdet skal reguleres til boligformål og med høy arealutnyttelse. Landskapet lenger nord med gårdsanleggene på kollene, samt Lade gård og Lade kirke, inngår i det som er blitt kalt «Herregårdslandskapet» på Lade. Høydebegrensningene for ny bebyggelse satt i Områdeplanen er gjort for å ivareta sikt og eksisterende horisont som synliggjør herregårdslandskapet ved ny arealutnyttelse.
Utfordring/mål: Hovedutfordringene i dette prosjektet er knyttet til høy arealutnyttelse i forhold til kvalitetskravene i Lade-området samt trafikk inkl. bymessig tilpassing av bebyggelse og særlig veganlegg i området.

Status:  Endelig vedtak i bystyret 06.08.2018, og er nå under utbygging.