Lauvåsen bolig- og friluftsområde, Klæbu kommune

Lauvåsen er et større friluftsområde beliggende omkranset av boliger og nærhet til Sørborgen skole i sentrale dele av Klæbu kommune. Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i Klæbu kommunes behov for å sikre Lauvåsen som frilufts- og rekreasjonsområde og grunneiers mulighet til å utnytte deler av Lauvåsen til boligbygging. Bolig- og utbyggingsinteressene er avgrenset til et mindre område (ca. 10 daa) på̊ Lauvåsen samt ca. 1,5 daa i enden av hoppbakken. Selve Lauvåsen er tidligere regulert i egen reguleringsplan med formål knyttet til friluftsliv i tillegg teknisk infrastruktur for vann og avløp.

Oppdrag: Boligområde i sentrale deler av Klæbu kommune hvor hensikten med planforslaget var å avklare og legge til rette for sambruk mellom bolig- og utbyggings- og friluftslivsinteresser på̊ Lauvåsen. Utarbeidelse av planbeskrivelse og bestemmelser med tilhørende utredninger. Samarbeid med Boligpartner AS som også er utbygger av boligområdet.

Utfordring: Utfordringen i dette prosjektet har vært tilrettelegging for nye boliger i bratt terreng samt ivaretakelse av adkomster til Lauvåsen friluftsområde fra det nye boligområdet. Underveis i planprosessen kom det krav om utarbeidelse av Risiko- og sårbarhetsanalyse og utredning/vurdering av adkomster fra de tilgrensende boligområdene til Lauvåsen friluftsområde.

Status: Klæbu kommunestyre vedtok forslag til detaljregulering i møte 19.10.2017, sak 71/17.