Sildværet, Skaun kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitekt SPARK studio AS i Trondheim.

Oppdrag: Bebyggelsen planlegges med boliger på grunnen med tilhørende parkering for biler og sykler. Planforslaget legger til rette for høy arealutnyttelse i samsvar med kommuneplanens arealdel for Skaun 2014-2040.

Utfordringer/mål: Vesentlige utfordringer i planen er tilpassing av ny bebyggelse i et småhusområde samt etterkomme statlige kravene om høy arealutnyttelse for å verne om de ubebygde arealene til utbyggingsformål.

Terrenget innenfor planområdet bratt slik at det er utfordringer for å få tilpasset bebyggelsen og veger mot nabobebyggelse, i forhold til byggegrense Fv. 800 samt adkomsten til planområdet fra Fv. 800.

Status: Planoppdraget er under arbeid.