Gravråksmoen, Melhus kommune

Gravråksmoen, Melhus kommune

Gravråksmoen, Melhus kommune

Bebyggelsesplan for Gravråksmoen er regulert til industriformål, men med en tomtedeling som ikke er tilpasset større anlegg. Planforslaget omfattet reguleringsendring av deler av Bebyggelsesplan for Gravråksmoen. Bakgrunnene for å gjennomføre en reguleringsendring uten å endre formål, var fordi renovasjonsselskapet Envina IKS ønsket å etablere seg i området. Envina som er et større interkommunalt avfallsselskap, trengte større plass for etablering av et nytt anlegg med tilhørende funksjoner og næringsvirksomhet knyttet til driften av anlegget.

Oppdrag: Reguleringsendring for sammenslåing av 5 mindre parseller til en stor tomt slik at Envina kan realisere planlagte tiltak. Regulert grøntareal (grønnstruktur) ble flyttet noe lengere mot vest i planområdet. Vedtatt planformål ble opprettholdt som er industri/lager. Utarbeidelse av plandokumenter for reguleringsendring i samarbeid med andre konsulenter.

Utfordring: Ingen spesielle.

Status: Melhus formannskap vedtok 87/27 Reguleringsendring av bebyggelsesplan Gravråk – flytting av felles grøntareal, industri/lager i møte 02.02.2016, sak PS 11/16.

Falkenborgveien 28, Trondheim Kommune

Falkenborgveien 28, Trondheim Kommune

Falkenborgveien 28, Trondheim Kommune

Detaljregulering for et område på Leangen, øst for Trondheim sentrum i samsvar med vedtatt Områdeplan Leangen senterområde Gnr.6 Bnr.9 m.fl. Området er regulert til kontorbebyggelse både i områdeplan og detaljplan.

Oppdrag: Regulere for høy arealutnyttelse i et sentralt knutepunkt for sentrumsutvikling langs jernbanen og annen kollektivtrafikk øst for Midtbyen.

Utfordring/mål: En av utfordringene ved regulering av eiendommen har vært nærheten til Falkenborg gård som er en av flere historisk, viktige lystgårder rundt Trondheim by. Videre har det vært bestemmelser i områdeplanen som ikke har vært entydige nok i forhold til høyder på ny bebyggelse.

Status: Trondheim bystyre vedtok Detaljregulering av Leangen senterområde B5/B6, gnr/bnr 6/11 i PS 76/15, 21.05.2015.

Gravråksmoen, Melhus kommune II

Gravråksmoen, Melhus kommune II

Gravråksmoen, Melhus kommune II

Det ble i samarbeid med andre engasjerte konsulenter søkt om tillatelse til oppføring av et prosessanlegg for knusing og vasking av sand og grus innenfor og i samsvar med Bebyggelsesplan for Gravråksmoen. Prosessanleggets funksjon, høyder og plassering på arealet betinget dispensasjon fra Forskrift og vedtatt plan.

Oppdrag: Plansmias deltakelse i prosjektet var utarbeidelse av søknad om dispensasjoner fra både vedtatt plan, forskrifter og plan- og bygningsloven. for å kunne realisere det planlagte og omsøkte tiltak.

Utfordring: Antall og omfang av dispensasjoner som var nødvendig for gjennomføring av tiltaket samt klager på vedtatt innvilget dispensasjoner fra naboer.

Status: Melhus kommune innvilget søknad om dispensasjon fra 87/27 Bebyggelsesplan, Gravråksmoen i saksnr. 14/14, 21.05.2014 etter delegert myndighet.

Lauvåsen bolig- og friluftsområde, Klæbu kommune

Lauvåsen bolig- og friluftsområde, Klæbu kommune

Lauvåsen bolig- og friluftsområde, Klæbu kommune

Lauvåsen er et større friluftsområde beliggende omkranset av boliger og nærhet til Sørborgen skole i sentrale dele av Klæbu kommune. Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i Klæbu kommunes behov for å sikre Lauvåsen som frilufts- og rekreasjonsområde og grunneiers mulighet til å utnytte deler av Lauvåsen til boligbygging. Bolig- og utbyggingsinteressene er avgrenset til et mindre område (ca. 10 daa) på̊ Lauvåsen samt ca. 1,5 daa i enden av hoppbakken. Selve Lauvåsen er tidligere regulert i egen reguleringsplan med formål knyttet til friluftsliv i tillegg teknisk infrastruktur for vann og avløp.

Oppdrag: Boligområde i sentrale deler av Klæbu kommune hvor hensikten med planforslaget var å avklare og legge til rette for sambruk mellom bolig- og utbyggings- og friluftslivsinteresser på̊ Lauvåsen. Utarbeidelse av planbeskrivelse og bestemmelser med tilhørende utredninger. Samarbeid med Boligpartner AS som også er utbygger av boligområdet.

Utfordring: Utfordringen i dette prosjektet har vært tilrettelegging for nye boliger i bratt terreng samt ivaretakelse av adkomster til Lauvåsen friluftsområde fra det nye boligområdet. Underveis i planprosessen kom det krav om utarbeidelse av Risiko- og sårbarhetsanalyse og utredning/vurdering av adkomster fra de tilgrensende boligområdene til Lauvåsen friluftsområde.

Status: Klæbu kommunestyre vedtok forslag til detaljregulering i møte 19.10.2017, sak 71/17.

E6 – Omkjøringsveien samt Brundalsforbindelsen

E6 – Omkjøringsveien samt Brundalsforbindelsen

E6 – Omkjøringsveien samt Brundalsforbindelsen

Målsettinga for utarbeidelse av detaljreguleringsplanene for hovedvegnettet var for å forsterke hovedtrafikkårene i området for å avlaste det tilstøtende sekundære gatenettet, boligområder og bystrukturer, men også gi god tilgjengelighet, framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper. Forsterkingene av hovedvegnettet er viktig for å redusere antall trafikkulykker, barrierevirkninger og utrygghetsfølelse i bydelene. Dette gir også muligheter for miljømessig opprustning av de aktuelle bydelene. Videre, tilrettelegge for mer ønsket arealbruk/byutvikling, deriblant ombygging/gjenskaping av eksisterende Innherredsveien/Mellomveien som hovedgater for handel og kollektivtransport.

Oppdrag: Oppdrag: Plansmias bidrag i alle planoppdragene, var vurderinger av innspill til planforslagene ved varsel om planoppstart og høring, utarbeidelse av planprogram, planbeskrivelser og planbestemmelser, ROS-analyser og deler av konsekvensanalyser. Planfaglig bistand til utarbeidelse av detaljreguleringsplanene innenfor dette veganlegget var sammen med Statens vegvesen og Trondheim kommune samt andre involverte konsulenter.

Utfordring: Utfordring: Utfordringen med disse prosjektene har vært hvorfor regulere for mer veg når den overordnete nasjonale målsettingen er å redusere trafikkveksten. Videre, har vegplanene betinget nedbygging av verdifulle jordbruksarealer, noe som er lite ønskelig ut fra jordvernhensyn. I og med at jordbruksarealene er i aktiv bruk, har det også vært viktig å planlegge for gode løsninger for landbruksdrift slik at veganlegget ikke blir mer barriere enn nødvendig for rasjonell landbruksdrift i området.

Alle 3 detaljreguleringsplanene for veg er vedtatt som følger:

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868) for delparsellen: Gildheim-Grilstad, 27.01.2011, PS SAK 0009/11.

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868), 29.09.2011, PS SAK 13/11.

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868) for delparsellen: Fv 868 Brundalsforbindelsen: 12.12.2013, SAK PS 186/13