Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Malvik kommune

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Malvik kommune

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Malvik kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Kommuneplanens arealdel, Malvik. Last ned hele kartet her.

Oppdrag: Det ble i 2019 søkt om varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021 med tilhørende beskrivelser og bestemmelser for fradeling av 1 boligtomt på ca. 1,3 daa for oppføring av 1 enebolig inkl. etablering av tilhørende adkomst i området.

Utfordring: Utfordringer knyttet til søknaden var jord- og skogbruksinteresser; innenfor en sone med særlig angitt hensyn – landbruk. Videre ble det i søknadsarbeidet foretatt vurderinger av den omsøkte parsellen i forhold til viktige natur- og friluftslivsinteresser, trafikk, kollektivtransport, skoleskyss, vann- og avløp.

Status: Søknad om dispensasjon ble innvilget 20.01.2020 etter klagebehandling.

Detaljreguleringsplan Kyvannet terrasse, Gamle Osloveg 85 m.fl., Trondheim kommune

Detaljreguleringsplan Kyvannet terrasse, Gamle Osloveg 85 m.fl., Trondheim kommune

Detaljreguleringsplan Kyvannet terrasse, Gamle Osloveg 85 m.fl., Trondheim kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85
Fasade vest. Tegning: Spark Studio

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger tilhørende anlegg. 

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitektkontoret SPARK studio AS i Trondheim.

Oppdrag: Bebyggelsen planlegges med boliger på og over grunnen med tilhørende parkering for biler og sykler i sokkel, kjeller. Planforslaget legger til rette for høy arealutnyttelse i samsvar med kommuneplanens arealdel for Trondheim.

Utfordring/mål: Vesentlige utfordringer i planen er tilpassing av ny bebyggelse i et småhusområde samt etterkomme statlige kravene om høy arealutnyttelse for å verne om de ubebygde arealene til utbyggingsformål. Videre er terrenget innenfor planområdet bratt slik at det er utfordringer for å få tilpasset bebyggelsen både i bakkant mot eksisterende bebyggelse, men også i forkant for adkomsten til planområdet fra Gamle Oslovei inkl. løsninger for renovasjon.

Status:  Under planlegging.

Detaljregulering av E6 – Omkjøringsveien, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868), delparsellene Gildheim-Grilstad og Tunga-Rotvoll samt Brundalsforbindelsen

Detaljregulering av E6 – Omkjøringsveien, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868), delparsellene Gildheim-Grilstad og Tunga-Rotvoll samt Brundalsforbindelsen

Detaljregulering av E6 – Omkjøringsveien, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868), delparsellene Gildheim-Grilstad og Tunga-Rotvoll samt Brundalsforbindelsen

Målsettinga for utarbeidelse av detaljreguleringsplanene for hovedvegnettet var for å forsterke hovedtrafikkårene i området for å avlaste det tilstøtende sekundære gatenettet, boligområder og bystrukturer, men også gi god tilgjengelighet, framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper. Forsterkingene av hovedvegnettet er viktig for å redusere antall trafikkulykker, barrierevirkninger og utrygghetsfølelse i bydelene. Dette gir også muligheter for miljømessig opprustning av de aktuelle bydelene. Videre, tilrettelegge for mer ønsket arealbruk/byutvikling, deriblant ombygging/gjenskaping av eksisterende Innherredsveien/Mellomveien som hovedgater for handel og kollektivtransport.

Oppdrag: Oppdrag: Plansmias bidrag i alle planoppdragene, var vurderinger av innspill til planforslagene ved varsel om planoppstart og høring, utarbeidelse av planprogram, planbeskrivelser og planbestemmelser, ROS-analyser og deler av konsekvensanalyser. Planfaglig bistand til utarbeidelse av detaljreguleringsplanene innenfor dette veganlegget var sammen med Statens vegvesen og Trondheim kommune samt andre involverte konsulenter.

Utfordring: Utfordring: Utfordringen med disse prosjektene har vært hvorfor regulere for mer veg når den overordnete nasjonale målsettingen er å redusere trafikkveksten. Videre, har vegplanene betinget nedbygging av verdifulle jordbruksarealer, noe som er lite ønskelig ut fra jordvernhensyn. I og med at jordbruksarealene er i aktiv bruk, har det også vært viktig å planlegge for gode løsninger for landbruksdrift slik at veganlegget ikke blir mer barriere enn nødvendig for rasjonell landbruksdrift i området.

Alle 3 detaljreguleringsplanene for veg er vedtatt som følger:

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868) for delparsellen: Gildheim-Grilstad, 27.01.2011, PS SAK 0009/11.

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868), 29.09.2011, PS SAK 13/11.

Status: Trondheim bystyre godkjente detaljregulering av E6 – Omkjøringsvegen, Tunga – Rotvoll samt søndre del av Haakon VIIs gate (fv 868) for delparsellen: Fv 868 Brundalsforbindelsen: 12.12.2013, SAK PS 186/13

 

Lade allé 73, Trondheim kommune

Lade allé 73, Trondheim kommune

Lade allé 73, Trondheim kommune

Dronefoto av ladebyhagen. Foto: synlig.no
Planområdet har siden på 1970-tallet vært bruk til næringsformål og eksisterende bebyggelse er industribygg oppført i betongelementer fra 1970-tallet. Lade har vært i transformasjon fra industri/næring til boliger og varehus langs Haakon VII´s gate.
Oppdrag: Planområdet skal reguleres til boligformål og med høy arealutnyttelse. Landskapet lenger nord med gårdsanleggene på kollene, samt Lade gård og Lade kirke, inngår i det som er blitt kalt «Herregårdslandskapet» på Lade. Høydebegrensningene for ny bebyggelse satt i Områdeplanen er gjort for å ivareta sikt og eksisterende horisont som synliggjør herregårdslandskapet ved ny arealutnyttelse.
Utfordring/mål: Hovedutfordringene i dette prosjektet er knyttet til høy arealutnyttelse i forhold til kvalitetskravene i Lade-området samt trafikk inkl. bymessig tilpassing av bebyggelse og særlig veganlegg i området.

Status:  Endelig vedtak i bystyret 06.08.2018, og er nå under utbygging.

Fagervikplassen, Ålesund kommune – under arbeid

Fagervikplassen, Ålesund kommune – under arbeid

Fagervikplassen, Ålesund kommune – under arbeid

Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Utbygging av eiendommer innenfor gjeldende reguleringsplan.

Oppdrag: Utarbeidelse av søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i forbindelse med byggesøknad. Ved utarbeidelse av dispensasjonssøknad er det tett dialog med andre fagmiljø. I tillegg til at arkitekt utarbeider selve søknaden, har det vært samarbeid med landskapsarkitekt for planlegging av både uterom og kvartalslekeplass. Videre er det foretatt trafikktelling som grunnlag for støyrapport.

Utfordring: Utfordringen i dette prosjektet er at dette er et område i sentrale deler av Ålesund kommune, sentrumsnært og med stor kulturhistorisk verdi. I området er det blanding av ny og gammel bebyggelse

Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Status: Planoppdraget er under arbeid.