Sildværet, Skaun kommune

Sildværet, Skaun kommune

Sildværet, Skaun kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitekt SPARK studio AS i Trondheim.

Oppdrag: Bebyggelsen planlegges med boliger på grunnen med tilhørende parkering for biler og sykler. Planforslaget legger til rette for høy arealutnyttelse i samsvar med kommuneplanens arealdel for Skaun 2014-2040.

Utfordringer/mål: Vesentlige utfordringer i planen er tilpassing av ny bebyggelse i et småhusområde samt etterkomme statlige kravene om høy arealutnyttelse for å verne om de ubebygde arealene til utbyggingsformål.

Terrenget innenfor planområdet bratt slik at det er utfordringer for å få tilpasset bebyggelsen og veger mot nabobebyggelse, i forhold til byggegrense Fv. 800 samt adkomsten til planområdet fra Fv. 800.

Status: Planoppdraget er under arbeid.

Fritidsbebyggelse – Triangelheimen, Fagerlia

Fritidsbebyggelse – Triangelheimen, Fagerlia

Fritidsbebyggelse – Triangelheimen, Fagerlia

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitekt S2 arkitekter as i Malvik.

Oppdrag: Legge til rette for fritidsbebyggelse med høy arealutnyttelse. Innenfor planområdet skal det også reguleres felles grønnstruktur samt langsgående turdrag som er fysisk adskilt fra Fagerlivegen.

Utfordringer/mål: Planområdet ligger i nedre deler av Fagerlia og er en videreføring av den eksisterende arealbruken i området; hyttebebyggelse regulert i 1987.  Triangelheimen har i mange år vært brukt til utleie- /leirskolevirksomhet. Fortetting med fritidsbebyggelse i denne delen av Fagerlia medfører en begrenset økning av trafikken i nederste del av Fagerliveien. Området består av noe granskog, som planlegges bevart i den grad dette er mulig i forhold til planlagte tiltak.

Status: Planoppdraget er under arbeid.

Gylle, Melhus kommune

Gylle, Melhus kommune

Gylle, Melhus kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Ill: Espace

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitekt ESPACE AS i Trondheim.

Oppdrag: Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger tilhørende anlegg. Bebyggelsen planlegges med boliger med tilhørende parkering for biler og sykler under grunnen. Uteoppholdsarealer planlegges med private balkonger og terrasser på bakken. Planforslaget legger til rette for høy arealutnyttelse. Det er også foreslått en oppstramming av vegkrysset Melhusvegen/Karivollvegen for bedre trafikksikkerhet.

Utfordringer/mål: Utfordringer i planen er tilpassing av ny bebyggelse i et sentrumsområde med etablert småhusbebyggelse i samsvar med overordnet plan. Samt etterkomme statlige kravene om høy arealutnyttelse for å verne om de ubebygde arealene til utbyggingsformål.

Status: Planoppdraget er under arbeid.

Thai tempel – Klæbuveien 217, Trondheim kommune

Thai tempel – Klæbuveien 217, Trondheim kommune

Thai tempel – Klæbuveien 217, Trondheim kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitektene Tore Wiger og Finn Hakonsen i Trondheim.

Oppdrag: Legge til rette for kombinert bebyggelse og anleggsformål; bolig/religionsutøvelse. Bebyggelsen planlegges for Thai Tempel med forsamlingslokale, tempel med sal og storkjøkken, og med rom for beboelse for tilreisende nonner og munker. Det planlegges også for parkering og uterom på egen grunn. 

Utfordring: Vesentlige utfordringer i planen er plassering av bebyggelse og anlegg samt ivareta Trondheim kommunes behov for arealer i området for etablering av nytt offentlig VA-anlegg i Fredlybekkenområdet. Selve Fredlydalen var et kommunalt avfalls-deponi i perioden 1950 til 1970, og Fredlybekken er lagt i rør.

Status: Planoppdraget er under arbeid.

Kyvannet terrasse, Gamle Osloveg 85 m.fl., Trondheim kommune

Kyvannet terrasse, Gamle Osloveg 85 m.fl., Trondheim kommune

Kyvannet terrasse, Gamle Osloveg 85 m.fl., Trondheim kommune

Arkitekturtegning av fasade vest, Gamle Osloveg 85
Fasade vest. Tegning: Spark Studio

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger tilhørende anlegg. 

Dette planoppdraget er i samarbeid med arkitektkontoret SPARK studio AS i Trondheim.

Oppdrag: Bebyggelsen planlegges med boliger på og over grunnen med tilhørende parkering for biler og sykler i sokkel, kjeller. Planforslaget legger til rette for høy arealutnyttelse i samsvar med kommuneplanens arealdel for Trondheim.

Utfordring/mål: Vesentlige utfordringer i planen er tilpassing av ny bebyggelse i et småhusområde samt etterkomme statlige kravene om høy arealutnyttelse for å verne om de ubebygde arealene til utbyggingsformål. Videre er terrenget innenfor planområdet bratt slik at det er utfordringer for å få tilpasset bebyggelsen både i bakkant mot eksisterende bebyggelse, men også i forkant for adkomsten til planområdet fra Gamle Oslovei inkl. løsninger for renovasjon.

Status: PS 157/2023 Gamle Oslovei 83 og 85, detaljregulering. Bystyrets behandling i møte den 19.10.2023. Vedtatt.