E6 Omkjøringsvegen – reguleringsplan for delparsellene Gildheim-Grilstad, Trondheim kommune

E6 Omkjøringsvegen – reguleringsplan for delparsellene Gildheim-Grilstad, Trondheim kommune

E6 Omkjøringsvegen – reguleringsplan for delparsellene Gildheim-Grilstad, Trondheim kommune

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for å forsterke hovedtrafikkårene i området for å avlaste det tilstøtende sekundære gatenettet, boligområder og bystrukturer, gi god tilgjengelighet, framkommelighet og regularitet for alle trafikantgrupper. Forsterking av hovedvegnettet er viktig for å redusere antall trafikkulykker, barrierevirkninger og utrygghetsfølelse i bydelene samt at det også gir mulighet for miljømessig opprustning av de aktuelle bydelene samt tilrettelegge for mer ønsket arealbruk/byutvikling, deriblant ombygging/gjenskaping av eksisterende Innherredsveien/Mellomveien som hovedgater for handel og kollektivtransport.

Oppdrag: Plansmias bidrag i dette planoppdraget var vurdering av innspill til planforslagene ved varsel om planoppstart og høring, utarbeidelse av planprogram, planbeskrivelse og planbestemmelser, ROS-analyser og deler av konsekvensanalyse. Planfaglig bistand til utarbeidelse av detaljreguleringsplan innenfor dette veganlegget sammen med Statens vegvesen og Trondheim kommune samt involverte konsulenter.

Utfordring: Utfordringen med prosjektet har vært hvorfor regulere for mer veg når den overordnete nasjonale målsettingen er å redusere trafikkveksten. Videre, er nedbygging av verdifulle jordbruksarealer lite ønskelig. I og med at jordbruksarealene er i aktiv bruk, har det også vært viktig å planlegge for gode løsninger for landbruksdrift slik at veganlegget ikke blir en barriere for rasjonell landbruksdrift i området.

Status: Trondheim bystyre godkjente reguleringsplan for delparsellen: Gildheim-Grilstad, 27.01.2011, PS SAK 0009/11.

Lade allé 73, Trondheim kommune – under arbeid

Lade allé 73, Trondheim kommune – under arbeid

Lade allé 73, Trondheim kommune – under arbeid

Dronefoto av ladebyhagen. Foto: synlig.no

Planområdet har siden på 1970-tallet vært bruk til næringsformål og eksisterende bebyggelse er industribygg oppført i betongelementer fra 1970-tallet. Lade har vært i transformasjon fra industri/næring til boliger og varehus langs Haakon VII´s gate.

Oppdrag: Planområdet skal reguleres til boligformål og med høy arealutnyttelse. Landskapet lenger nord med gårdsanleggene på kollene, samt Lade gård og Lade kirke, inngår i det som er blitt kalt «Herregårdslandskapet» på Lade. Høydebegrensningene for ny bebyggelse satt i Områdeplanen er gjort for å ivareta sikt og eksisterende horisont som synliggjør herregårdslandskapet ved ny arealutnyttelse.

Utfordring/mål: Hovedutfordringene i dette prosjektet er knyttet til høy arealutnyttelse i forhold til kvalitetskravene i Lade-området samt trafikk inkl. bymessig tilpassing av bebyggelse og særlig veganlegg i området.

Status: Planoppdraget er under arbeid.

Fagervikplassen, Ålesund kommune – under arbeid

Fagervikplassen, Ålesund kommune – under arbeid

Fagervikplassen, Ålesund kommune – under arbeid

Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Utbygging av eiendommer innenfor gjeldende reguleringsplan.

Oppdrag: Utarbeidelse av søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i forbindelse med byggesøknad. Ved utarbeidelse av dispensasjonssøknad er det tett dialog med andre fagmiljø. I tillegg til at arkitekt utarbeider selve søknaden, har det vært samarbeid med landskapsarkitekt for planlegging av både uterom og kvartalslekeplass. Videre er det foretatt trafikktelling som grunnlag for støyrapport.

Utfordring: Utfordringen i dette prosjektet er at dette er et område i sentrale deler av Ålesund kommune, sentrumsnært og med stor kulturhistorisk verdi. I området er det blanding av ny og gammel bebyggelse

Illustrasjoner utarbeidet av Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Status: Planoppdraget er under arbeid.

Marienborg, Osloveien, Trondheim kommune – under arbeid

Marienborg, Osloveien, Trondheim kommune – under arbeid

Marienborg, Osloveien, Trondheim kommune – under arbeid

Utarbeidelse av detaljregulering for Marienborg med arealformål er bolig, forretning, parkering. I tillegg til mange boliger skal det reguleres inn et stort parkeringsanlegg over 3 underetasjer som blant annet skal dekke behovet for parkering for St. Olavs hospital.

Oppdrag: Planoppdraget for Plansmia er utarbeidelse av det skriftlige materialet i planforslaget, tett dialog med andre engasjerte konsulenter og dialog med Trondheim kommune i behandling av planforslaget.

Utfordring/mål: Det legges til rette for svært høy arealutnyttelse i sentrumsnære områder i Trondheim. Utfordringer er sol på uteoppholdsarealer og støy fra flere støykilder i Marienborgområdet.

Status: Planoppdraget er under arbeid.

Kommuneplanens arealdel, Frosta kommune

Kommuneplanens arealdel, Frosta kommune

Kommuneplanens arealdel, Frosta kommune

Kommuneplanens arealdel for Frosta kommune ble utarbeidet sammen med Frosta kommune. Frosta kommune hadde ansvaret for og utarbeidet ROS-analysen, alle temakartene, plankartet samt organiserte planprosessen og hadde kontakt med både innbyggere og utbyggere samt andre fagmyndigheter. I planprosessen har kommunen hatt fokus på Bolyst for alle i kommunen samt , som har resultert i at flere områder som kom som innspill til områder for fritidsbebyggelse ble endret til boligbebyggelse. Utvidelse av næringsarealer på Vikaleiret som næringsklynge for landbruksbaserte virksomheter ble også etter hvert mer tydelig i løpet av planprosessen.

Oppdrag: Plansmias bidrag i dette planoppdraget var konsekvensvurdering av innspill til kommuneplanen, planbeskrivelse og planbestemmelser, samt forberedelser og deltakelse i politiske møter. I tillegg, tett samarbeid med administrasjonen i Frosta kommune.

Utfordring: Utfordringen med kommuneplanens arealdel er å lage en robust plan med lang varighet jamfør Plan og bygningsloven.

Frosta kommuneplan arealdel

Status: Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i møte 27.11.2017, i sak PS  71/17.