Hvordan jobber Plansmia:

Ser alle muligheter

Plansmia AS hjelper deg som utbygger å se mulighetene og begrensningene i gjeldende planer. Jeg er vant til å tenke vidt og finne løsninger.
l

Planlegging

Hovedleveransen til Plansmia er utarbeidelse av planbeskrivelse, planbestemmelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensutredninger og andre typer analyser/utredninger. Plansmia sjekker også politiske saksframlegg og vedtak, og avklarer hvilke føringer som kan og er lagt til grunn for utarbeidelse av et planforslag. Dialog og samhandling med planmyndighet og andre fagmyndigheter er også viktig for en god planprosess.

Planvurderinger

Plansmia hjelper deg med en overordnet planvurdering for effektivisering av prosess og tidsbruk og med vurdering av mulige utfordringer du som tiltakshaver står ovenfor i ditt planprosjekt.

Forberedelser

For å få framdrift i komplekse prosjekter hjelper Plansmia deg med å få oversikt over planvedtak, veiledningsmateriale og krav til planforslag/søknad.
i

Hjelp med søknad

Plansmia kan gi innspill til kunngjøringer av oppstart av plan og til kommunale planforslag, samt bistå med søknad om dispensasjon i både plan- og byggesaker.

Veiledning

Plansmia kan veilede og hjelpe deg med klage på vedtak, og kan rådføre deg i motsvar på vedtak etter plan- og bygningsloven. Plansmia bistår i gjennomgang av utredninger, samt dialog med ulike fagmyndigheter og offentlig behandlingsmyndigheter.

Plansmia jobber etter de samme prinsippene som i ei plansmie. En plansmie er per definisjon en planleggingsmetode for kollektiv utvikling av en idé eller et konsept for blant annet by- eller regionutvikling. Jeg samarbeider alltid tett med andre fagfolk tilpasset problemstillinger i det enkelte prosjekt for å finne gode løsninger. Jeg har tro på gjensidig respekt og forståelse for hverandres faglige utfordringer og roller for å få til gode planvedtak.