Hvordan jobber Plansmia:

Ser alle muligheter

Plansmia hjelper deg som utbygger å se mulighetene og begrensningene i gjeldende planer. Jeg er vant til å tenke vidt og finne løsninger.

l

Planlegging

Plansmia utarbeider planbeskrivelse, planbestemmelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensutredninger og andre typer analyser/utredninger. Vi sjekker også politiske saksframlegg og vedtak, og avklarer hvilke føringer som legges til grunn for et planforslag.

Planvurderinger

Plansmia hjelper deg med en overordnet planvurdering for effektivisering av prosess og tidsbruk og med vurdering av mulige utfordringer du som tiltakshaver står ovenfor i ditt planprosjekt.

Planutfordringer

Plansmia har alltid samarbeid med flere fagmiljøer i prosjekter, og er ofte involvert i komplekse planprosjekter. Vårt bidrag er samkjøring av de ulike fagområdene, dvs. f.eks. sjekke at planlagte boliger har tilfredsstillende støysituasjon, at det er nok lekeareal/uterom, riktige reguleringsformål osv.

i

Hjelp med søknad

Plansmia kan gi innspill til kunngjøringer av oppstart av plan og til kommunale planforslag, samt bistå med søknad om dispensasjon i både plan- og byggesaker.

Veiledning

Plansmia kan veilede og hjelpe deg med klage på vedtak, og kan rådføre deg i motsvar på vedtak etter plan- og bygningsloven. Plansmia bistår i gjennomgang av utredninger, samt dialog med ulike fagmyndigheter og offentlig behandlingsmyndigheter.

Plansmia jobber etter de samme prinsippene som i ei plansmie. En plansmie er per definisjon en planleggingsmetode for kollektiv utvikling av en idé eller et konsept for blant annet by- eller regionutvikling. Jeg samarbeider alltid tett med andre fagfolk tilpasset problemstillinger i det enkelte prosjekt for å finne gode løsninger. Jeg har tro på gjensidig respekt og forståelse for hverandres faglige utfordringer og roller for å få til gode planvedtak.